Qoricha aadaa

  • Seenaan Oromoo Gullallee akkuma seenaa Oromoota kaanii nama gaddisiisa, nama boochisa, haaridhaan ilkaan nama ciniinnachiisee, xiiqii garaa nama kaayee, booree baafachuuf, jechuun biyya ofii deebisanii harkatti galfachuuf nama kakkaasa. Dheeratteef leemmanni gudelchaa hin taatuu. Mana barumsaa galtanii afaan Amhaaraa barachuuf kan deemu isini . انضم إلى فيسبوك للتواصل مع ‏‎Ibroo Bakri‎‏ وأشخاص آخرين قد تعرفهم. Maalummaaf eenyummaa Keenya isii ibsa. aadaa faaruu loonii waliin deeman akkasumas safuufii duudhaan hawaasaa hiika qabaachuun isaa kan mul’ate yoota’u, qorannoo kana keessatti,haala waliigala aanichaa maal akka fakkaau,mogaasa aanichaa,haala qilleessaa,baayina ummataa,sabaafi sablammootaafi amantiiwwan adda addaafi kakkanafakkaatu yooibsamu, Ka’umsa hawaasichaa aadaa fi duudhaa guddicha kessatti kan ofii isaanii kan qaban ta’u isaati. Kun sirrii mitii maaloo hin dagatinii (2) Aadaa keenya boontuu. Kunis foolii isaan qaban irraa akka ta’etu himame. Ummatni Godinichaas hoomaa kana ittisuuf ga’ee isaa ba’achaa kan jiru ta’uun himameera. English to mean the experts  19 Jan 2018 Sign in to like videos, comment, and subscribe. Toora lukkuun jiru garuu akka wayiitti dheeffiti. Biyyaa fi Ummati kabajamaan kun garuu har’allee gabrummaa jala jira. Dinku Deyassa Bira. O. From Wikipedia. Yoo fedha ofii irra guddatanii mullachuu fi kaasaa sabaa qofa irratt xiyyeeffachuu danda’an wanti isaan gumaachuu hin dandeenye hin jiraatu. 338 likes. Biqqisa ilkee hordofee guyyaa lamaa irraa hanga afur Warra Kumaa Olii is on Facebook. يمنح فيسبوك الأشخاص القدرة على المشاركة ويجعل العالم أكثر انفتاحاً حتى يسهل التواصل. Bookeen busaa waan hidditu tokko fooliin adda baafattee kan hiddituudha. Oromo Community of Las Vegas. Akkasuma shaakalli aadaa fi hawaasa keessa jiru kan akka: ayina minaan tokko tokko nyaachuu dhowwuu fi nyaachuun isaa akka hirmiitti ilaalamu, Walumaagalatti namni beekaa maraate qoricha hin argatu akkuma jedhamu namoonni kun biyya kanaaf furmaata osoo hin taane silmii dha. Eenyuyyu finfinneerratti arraba dherefachuufi motmuuf mirgaa fi moorali hin qabu Dubbiin Kanuma! "Durumaa ADDISABABAN biyya tiyya Aada tantee jajjabeessi naan jedhe caffeen oromiyaa" Hojiin qoricha biifuu kanas torban kana irraa eegalee gaggeeffamaa kan jiru ta’uu ibsaniiru. Sign in. Pastoralists rely on traditional healers (THs) for general health problems. Hojiin qoricha biifuu kanas torban kana irraa eegalee gaggeeffamaa kan jiru ta’uu ibsaniiru. Dhibeen hanga ammaa guddaan qoricha hin arganne sababa zinaa (sagaagalummaan) daddarbaa jira. . Even the regime is continuing violating the rights enshrined in its own constitution of the country that has been worked out by its own experts. May 23, 2016 · Dhukkuba Kalee – Dr. Akkaataa naannoo isaanitiin yaada irraa fuudhi. Aadaa fi aduu ni dhokatan malee hin badani. Kan nama hawwatuu. har’a dhaabbilee mormitootaa jiran irraa gonkumaa waan eeggannu hin jiru. *Afaan Ingilizii yookan Spanish qofaan argama. AADAA certifies Alcohol & Drug Counselors, Prevention Specialists, Criminal Justice Professionals and Clinical Supervisors. Yeroon yeroo itti waa’ee jaalalaa, nagaafi tokkummaa itti labsaniidha malee yeroo sirbaa walfixaa, walajjeesaafi diina kee barbadeessiin itti sirbamumiti. Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa (WHO')n damee Afriikaas Finfinnee, Bitootessa 18,2012(FBC) – Qoricha aadaa fi ammayyaa waliin qindeessuun vaayrasii koroonaaf daawaan qophaa’aa jiraachuu ibsame. (Bekan Rabira tiin) Oromoof aartistii jechuun worroota gaafa seenaan, aadaan, afaaniif qabsoon ummata Oromoo ukkaamfamuuf ture sana irraa sagalee ta'uun lubbuu keessa tursiisanii har'aan gahan keessaa isaan tokko jedhee amana. Sep 26, 2013 · Impaayera Itiyoophiyaa keessa ayyaanoonni fi qophiileen sabaa fi sablammoonni biyyatti heeddumminaan irratti hirmaatan danuu dha. Faalamuu wal-quunnamtii saalaatiin daddarbu: kun dhukkuboota kan akka cobxoo, Xiinxala Qoricha Aadaa Biqiltootaafi Bineensota Irraa Qopheeffaman: Godina Harargee Lixaa Aanaa Mi’eessootti: Lelisa Bayisa: MA: 0446/06: 2769/08: 130: HUSM_2020_7235: Rickets and Associated Factors among Under Five Children in Haramaya District Hospital; Eastern Ethiopia: Adane Abayneh: MPH: 1677/06: 0069/06: 131: HUSM_2020_4773 machooftuu tahuu fi qoricha akka malee fudhachuun gara dhukkuba hirina nyaata ijaaraa qaamaa fi hirina humneessa qaamaatti(PEM) geessa. Laes hie wie v'r mit de versjillende saorte Limburgs ómgaon. edu is a platform for academics to share research papers. Caama ganamaa kan beekuutu ho’ifata. Bishaan yoo nama nyaatu nama kofalchiseeti. Continue Reading. Erga cabuu saanii Nov 29, 2012 · Madda Walaabuu Press on 11/06/2012 With only 0. Finfinnee, Caamsaa 13, 2012 (FBC) –Chaayinaa bulchiinsi Wuhaan bakka argama vaayrasii koroonaa taate bineensota bosonaa adamsuu fi soorataaf horsiisuu guutumaa guututti dhoorkite. Sanaan biyyaa fi qabeenyi saanii ni dhunfatame. May 29, 2013 · Boyyeef karkarroo godeeyyii bineensaa Manamoo daggala galmi keessan eessaa Booyyeen manas gala bifti isaa waa lama Midhagan si caalaa karkarroodhaan falma. Murtichi kan darbe vaayrasiin koroonaa sinbira halkanii fi bineensota Bakka fedhettillee yoo ta’e namni nama malee jirachuu hin danda’u. Ergaan isiniif darbu garagalfamee yookan download gochuu dandeessu. Kunis immoo dubarttoota abbaan manaaa irraa du’e, kan abbaa manaa wajjin wal hiikan, warra mana hidhaa[adabaa]keessa jiran kana irra deemanaii ilaauu. Ministry of Health,Ethiopia. Hanga yoonaatiis hoomaa Hawaannisaa kana balleessuuf qorichi liitiriin 500 bifamuu isaa obbo Dameen dubbataniiru. Qabsoo bilisummaa Oromoof jechaa seenaa, aadaaf dhugaa saba Oromoo awwaalamte baasanii saba kana barsiisuuf gumaacha bilisaa taasisaa turan, ittis jiru. However, there is no data about the number of THs in the district and there is no registration or licensing system for the THs. farangagaa, oftuulaa, oftuultuu, boogganaa, booggantuu, ofjajaa, ofjajjuu Sep 22, 2013 · Qooqa, aadaa, dudhaa, seenaa gabrummaa jalatti sukkumamu walii dabarsaa har’a geenye jirra. Tajaajila Duulaa kanaan jiraattota godinichaa aanaalee 18 Miiliyoonni 1 tuqaa 8 ol fayyadamoo taasisuuf akka karoorfames himameera. Egaa kun dhukkuba qoricha sammuu hadoochu waliin uumaamu ta’uu’saa argsiisaa [ is a form of substance-related disorder} Kaneen Sammuu haddoochan, fakkeenyaaf, qorichooti,tiimboo, alkoolliifi keemikaala sammuu namaa hadoochan How is Alabama Alcohol and Drug Abuse Association (Eva, AL) abbreviated? AADAA stands for Alabama Alcohol and Drug Abuse Association (Eva, AL). hunda irraa jechuu ni dandeenyaa waan irraa eeggannu hin jiru. Biyyaa bahaan malee biyya hin yaadan. Yaa qarree fi qeerroo Oromoo yaroon OPDO carraa laatne teenyee ilaallu darbeera. Jump to navigation Gara barbaadutti ce'i Aadaa Oromoo · Aartii - Afaan · Nyaata - Waaddii | Ancootee | Baaduu | Marqaa  Qoricha aadaa kan Oromoo. qoricha/daawaa DhS akka hin qabamneef irraa ittisu fudhatanii booda si waliin jiraachuu ni danda’u. 22 Aug 2017 The practitioners of traditional medicine are collectively known as (ogeessa qoricha aadaa), loosely translated to. DR Abiy Ahmed Phd proposal 2017. Raayyaa halagaa guddaan seenaa, aadaa, dudhaa fi afaaniin adda ta’e hidhannoo fi mala addaa qabu biyya Oromoo irra dhangla’ee qabachuun dhumisi irraan gahe waan galmeen jiru. slide 2: 2 duree ةــــــــمدقلا QUBECDHAFII DUBBIFTUU اهتاكرحو فورلا ba be bi bo bu baa bee bii boo buu ta te ti to tu taa tee tii too tuu ja je je jo ju jaa jee jee joo juu da de di do du daa dee dii doo duu ra re ri ro Ru raa ree rii roo ruu za ze zi zo zu zaa zee zii zoo zuu sa se si so su saa see sii soo suu sha she shi sho shu shaa shee shii shoo shuu sga sge Apr 05, 2017 · Qorichi aadaa fi tooftaaleen walaansa aadaa fayyisuun isaanii mirkanaae waldhaansa hammayyaa waliin wal-simanii Hojirra akka oolan ni taasisa; Qoricha buuuraa qulqullinnii fi sadarkaan isaa eegame raabsiin isaa hordofamee uummata akka qaqqabu ni taasisa; Hojii hayjiniii fi saaniteeshinii uummata keessatti ni gaggeessa; Morning Star: Dedicated to Oromo Movement in Horn of Africa Wednesday, January 25, 2017 Hayyoonni seenaa dhalootaan Oromoo tahan (those who teach History in Western universities and able to make influence) seenaa qaroominaa Oromoo fi hortee Kush durdurii (Oromo and Kushite civilizations antiquity) irratti qorannoo xiyyeeffate jabaa tokkollee Sep 21, 2016 · Aadaa fi aduu ni dhokatan malee hin badani. 2. Holqaa seenani dukkana hin Articles . Aadaa Oromoo kessatti hibboon tapha ijoolleeti. Itiyoophiyaa keessatti dhukkuba biichee karaa aadaa ta’een waldhaanaa turameera, har’as qoricha aadaatiin beekumsa manguddoota Oromootiin dhukkubni kun waldhaanamaa jira. korniyaattiin jiru hawaasa irraa kan baramu yommuu ta’u aadaa keessaa fi gidduutti garaagarummaa qaba. Kanaafuu lamaan isaaniitu itti fufiinsa qabaachuu isaa karaa qilleensa baramaa fi dinagdeen qabaan olaanoodha. Leading issues in Oromo, Oromia, Africa & world affairs. government for the several scores of Oromo university and high-school students massacred by the TPLF Ethiopian regime in April and May 2014 as the students were engaged in nonviolent/peaceful protests against the Addis Ababa Master Plan, a plan which aims to expand the Feb 22, 2018 · Barreeffamni kun qorannaan dubbii Arsi’ii yookaan koottu-dhufeen maal akka fakkaatu ibsa. Jul 07, 2012 · Gaafa 14/07/12 immoo marii hawaasaa fi hayyoota Oromoo fi keessummoota biro waliin ni taasifama. Oromoon aadaa isaa keessatti nama du’e bakka lama keessaa kan fedhetti awwaallata ture. yOOKAN QORIcHA Uffata maraa torban lamaaf bilisaan, maastikaa yookan qoricha jalqabuuf akka isin gargaaruuf. Kaanitti maqaa fi taappeellaa adda addaa maxxansanii ofiin haguuggii sabummaa haguuggatanii dheebuu isaanii bahachuu warra barbaadan ta'uu uummanni hubachuu qaba. Sirni Gadaa Oromoo waa hunda Oromoon dalagu, Aadaa, jireenya hawaasummaa, diinagdee hawaasichaa, Sirna Bulchiinsaa ykn   qoricha/daawaa DhS akka hin qabamneef irraa ittisu fudhatanii booda si waliin makamuu Ilaalchisee Protokoola Qajeelfama Aadaa Jiruu Wallaansaa, 2004. Wal-tumsuun waan faallaa Oromummaa ta’an irraa fagaachuu gaafata. Tajaajiltoonni kun immoo yeroo kana godhan harka caalaa miillaan deemudhaan haadholii rakkina qaban gaafatu. Full text of "Nabiyyicha waadaan seenameef-the promised prophet" See other formats X. Aadaa teenya boontu Midhagduu kaleessa. Sabni hoodan qabne Kan Jun 05, 2014 · The 3-day hunger-strike is being organized by the Oromo Community of Seattle to seek justice and appeal to the U. Dololloon nama hin fudhatuu laga guddaa nama geessi. Biyyaa fi Ummati kabajamaan kun garuu har’allee gabrummaa jala jira. seenaa oromoota shaggar – finfinne Taammanaa Bitimaatiin, Seenaan Oromoo Gullallee akkuma seenaa Oromoota kaanii nama gaddisiisa, nama boochisa, haaridhaan ilkaan nama ciniinnachiisee, xiiqii garaa nama kaayee, booree baafachuuf, jechuun biyya ofii deebisanii harkatti galfachuuf nama kakkaasa. Beekumsiifi umeewwan (creativity) Dhalli namaa gaafa Daaniyaaa argatee, achi keessaa dungoo ittiin waan dhokate dubbisuu argate, beekumsaafi hayyummaa Waaqaa, Waaqiyaa, waan ittiin dubbisu barata; shakkii tokko malee aada-malee keessaa bahee aadaa dhugaatti deebi’a; amantiin waan Uumaa-uumamaa ittiin dhugeeffatan, Waaqeffannaanis gaafa kana gaadii keessaa bahee qoricha dhibee Nyaata aadaa Oromoo ballifnee bakka lamatti qooduu dandeenya: nyaata yeroo hunda nyaatamu, fi nyaata akk addaatti nyaatamu. However, some studies indicate that such practices result in delays in the diagnosis and treatment of tuberculosis (TB) cases. WDHKMGSHB 20-6-2011 FINFINNEEN giddu gala aadaa,seenaafi duudhaa oromooti. Akka aadaa Booranaatti loon bishaan tulaa dhugan umrii dheeratu, aanan qabu, dhukkubsatanii qoricha hin barbaadan. Feb 06, 2013 · Raayyaa halagaa guddaan seenaa, aadaa, dudhaa fi afaaniin adda ta’e hidhannoo fi mala addaa qabu biyya Oromoo irra dhangla’ee qabachuun dhumisi irraan gahe waan galmeen jiru. Dhaabbatichi torbanitti al tokko guyyaa Jimaataa Gaazexaa Afaan Oromoo “Bariisaa”, Amaariffaan Gaazexaa “Addis Zaman” guyyuudhaan, torbanitti guyyoota jahaaf Ingiliffaan Gaazexaa “Z Itoophiyaan Heeraaldi, Arabiffaan Gaazexaa “Al-Aalam” akkasumas ji'oota lamatti al Marii Ummata Oromoo Minnesota (Oromiyaa Xiqqoo) : Ibsa Ejjannoo, Hagayya 19, 2017. Erga cabuu saanii Oct 15, 2016 · Oromia Today - Independent Voice of Oromia - By Ibsaa Guutama October 2016 What was to be heard and done on October 18, 1986 was the worst of all experiences in prison for Oromo political prisoners. Aadaan jabdu tahuu Mee itti garsisaa. Kitaabni kun duraan bara 1995 keessa “BORANA DICTIONARY” maqaa jedhamuun bayee ture. 362 likes. Dhalee lakkaawu dhadhabee jettee kurupheen tokko dhaltee. Rabbi biyya keenya akka nuuf qajeelchuufis nan kadhadha. Akka baadiyyaa keessa lafa malee jiraachuun hin danda’amnee waan beekamuufuu nama 1≥ 55555555555555555…nee kana jibbee fi morme laficharraa buqqisanii harka qullaattii hanbisuu dha. Mar 02, 2019 · Down! Down! OPDOn Yaroon Isaa Amma! Damee Boruuntin, Bitootessa 2, 2019 Mootummaan Impaayera Itoophiyaa bulchaa jiru seeraanis tahe heeraan Mootummaa EPRDF. SHARES. Galgala guyyaa kanaas weellistoota Oromoo bebbeekamoo, Mahadi Sheekaa, Yoseef Jaalataa fi Abdii Booran waliin akka aadaa keenyaatti bohaaruuf qophiin xumurameera. Gaheen koorniyaa umurii, sanyii, gosaa fi amantii, akkasumas biyyaan, dinagdeedhaani fi siyaasaan murtaahu. Watch later. Ityoophiyaatti weerara vaayiiraasii koroonaaf qoricha aadaa fi ammayyaa waliin makuun qorannoon taasifamaa jiraa Aadaa fi aduu ni dhokatan malee hin badani. Hiikkaan kuni fedha barreessaa kitaaba Qulqullu jalqabaa hoggansa afuuraan ergaa inni warra hardhaaf dabarsuu barbaadedha. The League is expected to organize and mobilize youths in Oromia Zones to peacefully and lawfully struggle for a democratic system that respects the social, economic, and political rights of the Oromo people in Ethiopia. Ragaa Kana Otoo Isin Hin Dubbisiniin Dura Waan Isin Beekuu Qabdan: Yoo ragaan kun, jechan “isin” jedhu isinuma, bakka bu’aa keessan, fi haala seera Minnesotattin muudamaa bakka bu’aa seeraa eenyumaa ni dabalataa. 20:5) Akka aadaa keessanitti dogoggora miti taanaan, waaʼee hojii isaa, waaʼee maatii isaa, akkaataa guddinaa fi ilaalcha isaa gaafadhaa. Kaalaandarii Oromoo maaltuu kaaniin adda taasisaa? Henni (kaalaandaariin) Oromoo Booranaa kan aadaa fi haala jiruuf jireenya uummata Booranaa waliin walitti hidhama cimaa qabu fi sirna gadaatiif illeen utubaa ta'usaa, qorattoonni seenaa ni dubbatu. Baalee Amajjii 1/2012 /TOI/ – Godina Baaleetti Duulli qindaawaa raabsaa qoricha dhibee ija jaamsuu sadarkaa hawaasaatti kennamu har’a jalqabamuusaa Waajjirri Eeggumsa Fayyaa Godinichaa beeksise. Join Facebook to connect with Haacaaluu Abbaamagaal Abbaa Raagoo and others you may know. Nammi dhuma irraa hafe kaan gabaa garbaatt gurgurame, kan tola akka raayyaa diinaa tajajilu tolfame. On that date, Ethiopia was given 252 recommendations by the UN Human Rights Council member States to improve human rights infringements in the country, based on the general human rights situation assessment made to Ethiopia on May 2014 at UPR. Share Tweet. Akkaataa aadaa hawaasaa isaanitin yaada isaanii irraa fuudhi. Oromo News DR Abiy Ahmed Phd proposal 2017 1 min read. October 24, keef qoricha Gootumman kennadha haxxee ta’un garuu sanyi keef riqicha!! aadaa, seenaa, aartii fi og-barruullee adda addaa Nov 29, 2012 · Madda Walaabuu Press on 11/06/2012 With only 0. walii keenyaaf qoricha ta’uun keenya har’a ifadha. They are highly respected commu-nity leaders and their opinions are highly regarded (Personal Observation). Kitaabichi aadaa, seenaa, dinagdee fi Afaan Oromoo sirriitti kan muldhisu. Oct 07, 2017 · Abbaa Duulaa Gammadaa. Shamarran qofaafi yoo jedhan ammo isa dubbisan wajjiin akka tokko ta’eef adda ta’e akka himan godhi. The Alabama Alcohol & Drug Abuse Association is a non-profit organization dedicated to insure quality services for those we serve, the client. haala akkasii keessatti waan nu barbaachisu waggaa 100 Aadaa; Dhaqan Aada; Care እንክብካ; Garggaaruu/kununsuu Daryeel; Hanawi Case; ሞያ,ሣጥን sababa; Dacwad Mihrat; Calm down መረጋጋት; suuta jechuu/tasgabaahuu Isdeji Nov 23, 2013 · Furmaati addunyaa kana irraa eeggannu hin jiru. Nomooni tokkoo-tokko yeroo Qorataan Aadaa Arsii obbo Boonsamoo Mi’eessoo Qaalluun duree amantaa ta’e wal-dhabbee cimaa falli dhibeef qoricha jedhaniin. adlv IbraKivw IIKiH Barreessaan Kadiir Ibraahim Qabiyyee Nabiyyicha Waadaan Seenameef 6 Nabiyyichi Waadaan Seenameef Addunyaa Irratti Mul'achuu Isaa 23 Namoota kabajamoo fi bebbeekamoo kanneen Nabiyyicha waadaan seenameefitti amanan 31 Nabiyyii waadaan seenameef dinqisiifannaa hayyoota Addunyaa 79 JL<Ma Nov 23, 2013 · Furmaati addunyaa kana irraa eeggannu hin jiru. Jan 08, 2018 · Kanaafis tulaan dhimma bishaanii qofa osoo hin taane dhimma qabiyyee aadaa heddu of keessaa qabu akka ta’e maanguddoo Borbor Bule himu. Qooqa, aadaa, dudhaa, seenaa gabrummaa jalatti sukkumamu walii dabarsaa har’a geenye jirra. Namni dhiiga   Meeshaa Aadaa. Ayyaanoonnii fi qophiileen kun baay’een isaanii kan amantiidhaan walitti hidhaman yoo tahan kaan isaanii ammoo kan mootummoonni abbootiin irree Impaayerittii bulchaa turanii fi jiran dirqiidhaan akka uummattoonni biyyattii irratti hirmaatan taasifamanii dha. mee waamamu qoricha baayyina vaayiresii dhiiga keessa jiru hir'isuu fi namni huubame akka inni fayya qabeessa ta'ee turuuf kan gargaaruu dha. Dhaabbatichi Ityoophiyaa godina Walaayittaatti dhibeen busaa keelloo mul’achuu mirkaneeffatee jira. Olii gadi kaanee. Yaa Rabbi diina keenya ajjeesi utuu hintaane, yaa Rabbi diina keenyatti nu araarsi jennee kadhachuu qabna. Hojmaanni cinaacha hiikkaa adda itti hin baanedha, garuuu hiikkaan sirrii hojmaata dursuu qaba. Shukkaara dhiigaa kee yoo too’atte qoricha fayyadamuu ni hir’isa, akkasumas jaamaa ta’uu, rakkoo kalee, milaa muramuu, fi dhibee wal xaxaa dhukkuba shukkaaraatiin walqabatan ittisuuf si gargaara. Nyaata yeroo hunda nyaataman kan jedhaman nyaata ummanni Oromoo gannas ta'ee bona, birraas ta'ee arfaasa nyaatu, kan yeroo baayyee mana keessatti qophaawu jechuu dha. Yoo ni danda’ma jedhamellee guddaa ulfata ta’a. aadaa ufiifi bu’uura keenya miti furtuudha. Ammoo, inni kun waan isa durii caala qaqqajeelee wanni daran hedduus itti- dabalamee bayeef, barroo (kitaaba) haaraa dha jechuutu dandayama. Rakkoo toosilii irra darbee qaamota Sep 21, 2016 · Aadaa fi aduu ni dhokatan malee hin badani. Aadaa Oromoo Poortaalin kun odeeffannoo waa'ee aadaa Oromoo karaa qindaa'aa ta'een dhiyeessa. Aadaa Oromoo kessatti manguddooti, dubarran, dargaggooti fi ijoolleen kan ittin beekaman ittin miidhagan aadaaleen gara garaa jiru. Dhalooti har’as, imaanaa abbootii isaa fi akaakilee isaa bakkatti deebisuuf, lubbuu isaa bakka bu’aa hin qabne wareeguuf gama hundaan sochii taasisaa jira. Ibrahim Elemo / go back to Third Issue . Akkasumas namni aadaa fi lammii offitirraa fagaate yoomiyyuu hanqinaatu itti dhagahama. Kanumaaf ta’a abbootiin Oromoo duriitis ‘Namni namaaf qoricha’ kan ja’aniif. Ethnomedicinal plant knowledge and practice of the Oromo ethnic group in southwestern Ethiopia; Medicinal plants used in traditional medicine by Oromo people, Ghimbi District, Southwest Ethiopia gadaa journal / waamicha waraqaalee qorannoo Gadaa Journal, a Multidisciplinary Bilingual Journal of the Institute of Oromoo Studies (IOS) invites interested contributors to submit scholarly manuscripts pertinent to Oromoo life and work (Jiruufi Jireenya) for publication for its January 2020 Issue (Vol. Addunyaa irratti Aadaa nu mul’isaa. Dhalooti har’as , imaanaa abbootii isaa fi akaakilee isaa bakkatti deebisuuf , lubbuu isaa bakka bu’aa hin qabne wareeguuf gama hundaan sochii taasisaa jira. ☆Fuudhaa heerumaan hawaasni dhibee daddarboo kanneen akka Eedisii, fanxoo, cophxoo fi kkf irraa ni tiikfamu. Haala Dhukkuba HIV/AIDSii Oromiyaa fi Hawaasa Oromoo Biyya Alaa Keessa Jiruu by Dr. NYAATAA AADAA OROMOO. Waa'ee Qorichaa Aadaa Oromoo Baruu Barbaadu Yoo Ta'e Like Nu Hordofaa. Waan Like Nuu Gotaniif Galatooma. Previous Shekh 1. (called Deesisttu Aadaa locally) who assist a woman during childbirth. Kunis aadaa . Jul 15, 2012 · Kunis aadaa uffannaa, aadaa fuudhaa fi heerumaa, aadaa du’aa fi awwaalchaa, aadaa ayyaanotaa fi sirbaa, aadaa waliin jireenya maatii fi firaa, aadaa nyaataa fi dhugaatii, aadaa ijaarsa manaa fi meeshaa itti fayyadaman, aadaa hojii fi hormaataa, taphoota (ispoortii), akkaataa dabbasaa( rifeensa) dhahatan ykn filatan fi waan kana fakkaatan Harás Borus Biyti Teenya Oromiyaa, Ummanni Keenya Oromoo, Kaayyoon Keenyas Bilisummaa dha! Bitootessa 31, 2013 (Infoo Deeskii ABO) –Qabsoon bilisummaa Oromoo ABOdhaan hogganamu waggoota afurtamman dabran gargaarsa tokkoon maleetti fi duula diinota qabsoo kana dhabamsiisuuf irratti faraqaan bobba’an lakkoobsaan hedduu fi dandeetti guddaa qaban irra aanee hundee sabboonummaa hin buqqaane May 10, 2014 · finfine is the central and integral part of oromia The authoritarian regime of TPLF-EPRDF in Ethiopia has continued reversing some rights achieved by the Oromo people’s struggle. Seensa: Waraqaan qorannoo haala dhibee HIV/AIDSii Oromiyaa fi Hawaasa Oromoo biyya alaa jiru irratti xiyyeeffatee barreeffame kun kaayyoon isaa hayyootaa, barrattoota fi hawaasa Oromoo biyya keessa fi biyya alaa jiraniif odeeffannoo waliigalaa kennuudhaa. Bishaan soogidda hin qabu jedhamu bishaan tulaa loon nafa ijaaree gabbisas jedhama. hypocrite. nee keessatti ijaaramuu kana kan agarsiisee nama baadiyyaa yoo tahe ammoo hunda caalaa qorichi isaa salphaa dha. Hawaasa Ilmaan Gadaa. 215K likes. haala akkasii keessatti waan nu barbaachisu waggaa 100 Aadaa; Dhaqan Aada; Care እንክብካ; Garggaaruu/kununsuu Daryeel; Hanawi Case; ሞያ,ሣጥን sababa; Dacwad Mihrat; Calm down መረጋጋት; suuta jechuu/tasgabaahuu Isdeji Jan 31, 2014 · The Oromo Federalist Congress (OFC) has launched the Oromo Youth League (OYL) on the 25 th of January, 2014. Economic and development analysis: Perspectives on economics, society, development, freedom & social justice. Oromia Broadcasting Services (OBS) miidiyaa walabaa fi loogirraa bilisa ta'ee jijjiirama hawaasaa itti fufinsa qabu dagaagsuuf hundaa'edha. Bakki kun qulqullinaa fi magariisa tahuun eegama. Biyyoota haqa keenya odoo beekanii dantaa isaaniif nu ukkaamsaa jiran irraa waan eeggannu hin jiru. 1). Finfinnee, Bitootessa 18  Qoricha aadaa kana erga maatii kiyya waliin fayyadamuu eegallee guyyoota 3 darbeera kan jedhan namni kun, makaa kana galgala galgala fal'aana tokko  akka badu taasiseera, kaanimmoo qoricha aadaa kan ofumaayyuu miidhaa lubuusaaniirraan ga'u waan fayyadamniif jireenyi isaanii yaaddoo keessa jira. Sirna aadaa cunqursaa lammiin kan miixatu, Dawaan mirga-uumaa bilisa midhooftu, Seenaatu nuuf ibsa qabsoo malee hin dhuftu! Kanaaf Gootota nyaatti qabsoon kan hadhooftu! Raammoon dhaqna lixxe na gayee jettee hin baatu, Yoo itti nyaataan male qoricha hadhooftuu, Haanquu fi Mattaree lammii maaf waallaaltu! Galaa bassoo garbuun yookaan nuugiin nyaatu! Mar 13, 2017 · Qoricha addaan kutuuniifi sa’atii eganii fudhaachuu dhiisuun, daaranyoon sombaa qoricha waliin akka wal baru godha. 82 NChu Page 1 of 3 Language: Oromo Sagantaa barnoota ganamaa tajaajila barnootaa Puget Sound irratti barachuuf waan iyyattaniif galatoomaa. Government Organization AADAA Professional Ethics. Oromoon mara biratti Qaalluun Caasaa Sirna Gadaa keessa jiru baramaadha fi fudhatamaadha. Sanyiin aadaa kun jijjirama qillensaa dandamachuu irratti bayyee gaarii kan ta’anii fi xaa’oofi qoricha aramaa xiqqoo barbaa-du. Afaanfajjii fi dogongoraa Uummata Oromoo gowwoomsuuf godhamu keessa inni guddaan mootummaan kun kan Oromooti jechuu dha. Liinkii alaa. 001. Oromoon aadaa ball'aa qaba: Sirna Gaadaa irraa kaasee hanga dhahaa mataasaatti, aadan Oromoo wallee, ogbarruu fi amantii Oromoo Waaqeffannaa jedhamu of keessatti qabata. Wanata saalfiiti qabnaa. wkf umaa tureera. Anis kanuma ka’umsa godhachuun waan jiruu fi jireenyaa. 3. Oromo News. Subscribers, subscribers gained, views per day, forwards and other analytics at the Telegram Analytics website. Isaan kanneen kessahis tokko hibboodha. Barruulee (magazine) Yunivarsiitiin Amboo waggaatti si'a lama maxxansurratti hojiilee barreessitoota dhaloota qubee kanaa baasuuf fedha qabaachuu keessaniif galata isinii qabna. Foolii indaaqqoon qaban fudhachuunis qoricha ittisa busaa hojjechuuf akka yaadame qorataan yuunivarsitii Finfinnee Habtee Taaki’ee himaniiru. Holqaa seenani dukkana hin Keessumaa Oromoon maallummaa isaa dhiisee Itiyoophiyaa akka faarsu gochuu, qooqaa fi aadaa isaa irraanfachiisuu, lagaa fi amantiin qooduu akkasumas lafa fi qabeenya isaa irraa gara-laafina tokko malee buqisuu irratti amala tokko qabu. S. Jump to navigation Gara barbaadutti ce'i. 4. Facebook gives people the power to share and makes the Oromoon akka aadaa isaatti du’aa isaa awwaallachuu seeraan dhoowwame jechaa dha. Kanaaf seeraan fudhannee fixuu qabna. Jan 02, 2017 · Dhimmi Aartistii Oromoo kamiyyuu nama guba. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. *QAjEE lFAmA DHAABUU Karoora dhaabuu keessan guutuu taasisuuf qajeelfama deeggarsa faayidaa qabeessaa fi qabatamaa. (Fak. Akka aadaa teennaa gaara gubbaa baanee teenna jedhe harmi dubartootaa. Ishee ganamaa sanii,ishee baha biiftuu(2) Aadaa hin qabnu jennee. Full text of "Roomaa -- Book of Romans Bible Commentary, Oromo version" See other formats Haacaaluu Abbaamagaal Abbaa Raagoo is on Facebook. Garuu Weellistootni Oromoo akka weellistoota saboota ykn biyyoota biroo miti. Qoricha aadaa. 5 percent of Ethiopia’s population having access to the Internet, the Oromo need to find creative ways to take interest in social media usage as a tool for political and civic engagement . Kanaafuu; dhibee kanarraa fayyuuf, qoricha hakiimiin ajeje, siirriifi sirnaan, sa’atii fudhatamutti fudhachuu barbachiisa. Oct 24, 2013 · Jaalalaaf leenca tahi. Aadaa ofii gatuun. Haa ta’u malee summiin qoricha aadaa kun beeylada kana yeroo inni ajjeesuni mul’ata. Ittin boonaa dhiiroo Kan beeynees barsiisa. View Telegram channel's statistics "JOOSSAA TUBE ( ጆሳ ቲዪብ )" - @JOOSSAATUBE. Kanaan alattis Araqeen hoo’ina qaamaa waan dabaluuf isa dhuguunis akka aadaatti faayidaa qabaa jedhu. Diraamaa kana Download gootanii YouTube biraa irratti maxxansuunhin tahu liinkii isaa Share godhaa godhaa wal biraan gahaa wal jajjabeeysuun aadaa teenya Gam 1. Hojii Boonsaa Hayuuleen Yunivarsiitii Oromoo keessati Bara2013 hojeetan waan Oromoo hunda Gamachise dha. Ati baldi ta dhiirsa ka’imaa jette intalti abbaan manaa isii jaarsaa. This study aims to assess the role of traditional healers in the detection and referral of active TB cases in a pastoralist community. Akka aadaa keenyaatti manni DIMDIMOORRS kaa’ama. Join Facebook to connect with Warra Kumaa Olii and others you may know. 19 Apr 2019 Ka'umsi qoranoo kanaas aanaa jedhame kana keessatti haala qophii isaarratti qabiyyee qoricha aadaa namaaf tajaajilu qaacceffamee  Qoricha aadaa fi ammayyaa waliin qindeessuun vaayrasii koroonaaf daawaan qophaa'aa jiraachuu ibsame. Holqaa seenani dukkana hin Loading Get YouTube without the ads Nyaata aadaa Oromoo ballifnee bakka lamatti qooduu dandeenya: nyaata yeroo hunda nyaatamu, fi nyaata akk addaatti nyaatamu. Sirna Cuuphaa UNESCO irratti galmaa’uun Ayyaana Cuuphaa ergama Amantaa fi biyyaaf beekkamtii kennuun shora /gahee/ guddaa waan taphatuuf, lammiin biyyattii hundumtuu Ayyaana isaa, Amantaa isaa fi aadaa isaa beeksisuuf qooda mataa isaa akka raawwatu Qulqulluun Sinoodoos ni beeksise. Kitaabni Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa Wiirtuu Jildii saglaffaa jedhee maxxansiise waa’ee dhufaatii Qaalluu Gujii xiinxala. Isin mana kunuunsaa, mana waraabessa, gulloo, jangula, harrittaa, uttee, hobolaa, alaala. Warri kaan yaada isaanii akka dubbatan yommuu goonu, misiraachichi kan isaan barbaachisu maaliif akka taʼe akka nutti himan gochaa jirra jechuu dha. Holqaa seenani dukkana hin Sep 21, 2016 · Aadaa fi aduu ni dhokatan malee hin badani. Kunis aadaa uffannaa, aadaa fuudhaa fi heerumaa, aadaa du’aa fi awwaalchaa, aadaa ayyaanotaa fi sirbaa, aadaa waliin jireenya maatii fi firaa, aadaa nyaataa fi dhugaatii, aadaa ijaarsa manaa fi meeshaa itti fayyadaman, aadaa hojii fi hormaataa, taphoota (ispoortii), akkaataa dabbasaa( rifeensa) dhahatan ykn filatan fi waan kana fakkaatan Jul 30, 2019 · Dit artikel is gesjreve (of begós) in 't Mofers. Ethnomedicinal plant knowledge and practice of the Oromo ethnic group in southwestern Ethiopia Haile Yineger , 1 Delenasaw Yewhalaw , 1 and Demel Teketay 2 1 Department of Biology, Jimma University, P. 3K views 13:20 Anas mohammed☞Official Apr 03, 2019 · Akka aadaa teennaa gaara gubbaa baanee teenna jedhe harmi dubartootaa. Qoricha Aadaa. Previous Page Next Page. Ishee durii sana gadi ukkaamsinee(2) Maaliif itti saalfannaa. Qoricha aadaa hojjechuu, meeshaa ittiin fayyadamu hojjechuu, qonna jalqabuu, meeshaa amantaaf oolan hojjechuu, tekiniika manufacturiingii umuu, magaala hundeessuu, masaraawwanfi gamoowwan ijaaruu, siidaawwaan yaadannoo dhaabuu, sirnoota ittin waliin jiraatu uumuu,…. Sep 21, 2013 · Qooqa, aadaa, dudhaa, seenaa gabrummaa jalatti sukkumamu walii dabarsaa har’a geenye jirra. Holqaa seenani dukkana hin Sep 12, 2017 · Ibsa Qeerroo Bilisummaa Irraa Kenname Dhiigaa fi lafee ummata keenyaatiin aangoo isaa hundee irraa raafamee kufaatiif gatantaraa jiru lubbuu itti horuuf, mootummaan Wayyaanee, humna waraanaa ergamtuu isaa ta’e, ‘liyyuu poolisii’ humna ittisa Impaayera Ixoophiyaa fi tikaa bobbaasuun, dachii fi qeyee isaa irratti: Baha Oromiyaa, Kibba Baha Oromiyaa fi Zoonii Booranaa keessatti, duula Dhaabbata Pireesii Itoophiyaa:- Dhaabbanni Pireesii Itoophiyaa jaarmiyaa miidiyaa mootummaa bara 1933 hundaa'eedha. Qabiyyeen kitaaba Qulqulluu hiikkaa tokkoofi tokko qofa qabaachunsaa dirqama. Feb 05, 2020 · OBSINAAN Mana qoricha Aadaa Kutaa 1ffaa Hararge lixaa Magaalaa galmsootti arkama Waan ajaaibaati Sponsera Garee AL-HAYATI FI BIIFTUU ISLAAMAA. Furmaanni guddaan hawaasni dhibee kanarraa ittiin baraaramu gaa’ila. AADAA is defined as Alabama Alcohol and Drug Abuse Association (Eva, AL) somewhat frequently. African N… Aartistootni Oromoo har'a waallee weellisan gurguratanii sooromuuf miti kan weellisan. Faalamuu wal-quunnamtii saalaatiin daddarbu: kun dhukkuboota kan akka cobxoo, korniyaattiin jiru hawaasa irraa kan baramu yommuu ta’u aadaa keessaa fi gidduutti garaagarummaa qaba. Kanaaf kan lubbuu isaanii qaalii dhaban kan akka Eebbisaa Adunyaa faa yaadachuu ni dandeenya. Box 5195, Jimma, Ethiopia Liinkii alaa. We identified 22 traditional healers from 7 villages of 2017-2018 Sagantaa Barnoota Jalqabaa Kan Puget Sound ESD jedhamutti barachuuf attamiin himatama 2017-2018 How to Apply for Puget Sound ESD Early Learning Programs Revised 01/2017 08. _____ Haala Du’iinsaa fii Sirna Awwaalcha Jaarraa Abbaa Gadaa Obboleeysaa fii firri keenya, Jaarraa Abbaa Gadaa, Amajjii 12, bara 2013 dhibdee umrii waliin dhufteen qabamee, akka hamaa dhukkubsatee if wallaaluu mudate. Lammii fi aadaan ofii faaya. Public Figure. // Wal’aansa gahaa tahe, fakkeenyaaf qoricha aadaa, dhidhiibbaa fi wal’aansa uumamaa (natural) akka argatan gochuu // Tajaajiltoota sammuu beekumsa addaa qabanitti erguu // Sagantaa gartuu keessatti hirmaatuu // Tajaajila kan biraatti qajeelchuu TAJAAJILA FOUNDATION HOUSE AKKAMIIN ARGACHUU DANDA’A? Dec 12, 2019 · Ayyaana Cuuphaa Ayyaana Cuuphaa Mana Kiristaanaa Ortodoksi Tawaahidoo Itiyoophiyaa Amajjii 11tti kabajamu hambaa Afuuraa addunyaa akka ta’u murteeffamuu isaa Mootummoota Gamtoomanitti Dhaabbatni Barnootaa, Saayinsii fi Aadaa kan ta’e UNESCON ni beeksise. (Baldu : ashuu,qoosuu,taphachuu, busheesuu) Har’allee moo jette haati ijoolleen beelofne (shoomofne) jennaan isiin bakka cidhaatii quuftee waan galteef Jun 29, 2014 · Misa aadaa fi afaanii deggeruu fi qabsoo sabaa, guddinaa fi bilisummaa tolfamu gumaata walitti qabuun gargaaruu danda’u. Ethnomedicinal plant knowledge and practice of the Oromo ethnic group in southwestern Ethiopia Qoricha aadaa kan Oromoo. Sep 12, 2017 · Lubbuu, Dachii, Qeyee fi Qabeenyi Ummata Oromoo, Bilisummaa Oromiyaa Qofaan Tikfama: Ibsa Qeerroo Bilisummaa Irraa Kenname. Keellan najjaranii waa hunda nasooru Akkakee waa nyaachuuf bakka hunda hin jooru. Samunaa, wayyaa, qoricha, keenuufiin gargaaruun nurraa eegama. Gurmeessaa Hinkoosaa Dhukkuba kalee yoo jennu dhukkuboonni kalee hedduun kan ka’umsaan, mallattoon, yaalaanis wal hin fakkaanne hedduun waan jiraniif altokkotti hunda ibsuun hin danda’amu. Nuti Oromoonni, jirattoonni Steeta Minnesota (Oromiyaa Xiqqoo), yaaminsa marii ummataa kan Gumiin Oromiyaa Addunyaa nu waameef owwaannee, guyyaa Hagayya 19, 2017, galma Hawaasa Oromoo Minnesota keessatti walgeenyee, haala yeroo ammaa Oromiyaa keeysa jiruu fii barbaachisummaa sadarkaa Addunyaatti ijaaramuuratti Jun 10, 2017 · Dhalli namaa gaafa Daaniyaaa argatee, achi keessaa dungoo ittiin waan dhokate dubbisuu argate, beekumsaafi hayyummaa Waaqaa, Waaqiyaa, waan ittiin dubbisu barata; shakkii tokko malee aada-malee keessaa bahee aadaa dhugaatti deebi’a; amantiin waan Uumaa-uumamaa ittiin dhugeeffatan, Waaqeffannaanis gaafa kana gaadii keessaa bahee qoricha dhibee 13. AADAA. 16. Kana malees dhibee daaranyoo sombaa kun akka saalphaan hin fayyine godha. This video is unavailable. Meeshaa aadaa. 3 years ago asif . 388. a) Bakka Kaabbaa jedhamu kan gandi tokko yookaan sanii ol nama ofii kan du’e itti-awwaallatu. Odeeffannoo fi qaceelfamoota bqaqsaa afaanii ykn biqqisa ilkeelee tti aane/hordofe Information and instructions following oral surgery or extractions (Oromo) Dhukkubbii Dawaa/qoricha dhukkubbiif siif ajajame/yaanni kenname fudhachuu dhaan dhukkubbii of woyyeessi. akkasumas waan Oromoon itti jiru marti aadaarra kaa’amee dhalootaaf darba kan jedhun qaba…. Akka jarmii DhS namoota biraatti hin dabarsineef waanti barbaachisaan ati gochuun siif ta’u waan kanaan gaditti jiran kana: Yeroo hundaa yeroo qufaatu ykn haxxifatu afaaniif funyaan kee haguugi. Dhibeen kunis Eedisidha. Addunyaa kana irratti waggaatti namootni miliyoonii 300 dhukkuba kanaan qabamu, namootni miliyoonni 3 ammoo sababa dhukkuba kanaatiin du’u. Edit English Oromo a fourth kurmaana, ruubi, tokko afraffa a long time yeroo dheera a lot hedduu, baayee a third siisoo, nuusii, tokko sadaffaa about, in regard to waa'ee, waayee above irra, ol absolutely guutuumaatti, tasa, gonkumaa accident balaa accidentally tasuma, utuu hin yaadamiin, dimmaa accomplice tumsaa, tumsituu, baabsii accomplishment raawwii account, calculation herrega accountant Apr 13, 2006 · Mukti Oromiyaa mee maqqoo nuuf ibsaa NNagaan Waaqaa haa dursu laga ce'ee goomoo,Attam ooltan! Nooru yaa gootota Oromoo,Nibaruu siniin jedhu dargaaggoonni qomoo!Ashamaa harka fuune warri boruuf dhamaatan,Dhunfaa mirga uumaaf kan barruu luqqaatan,Waanjoo sirna garbummaa warri hudhaa cirtan,Midhaa aadaa nafxanyaan dhiiga kan lolaatan,Qimmidda shanbaqoon ribuu kan ciraamtan,Wadaroo hin furgaaneen Dec 21, 2014 · Aadaa keessa keenyaa sirbee fira nu jibbisiisuu, diinaan Gaashee jedhee, dhiiga ofii arrabsuuf lafa ciruu, of keessaa odoo hin baafnee, waa’ee wal tumsuu haasa’uun hin danda’amu. 14. Eenyutu nu dhorke ree jechaan teechifnaa(2 The UN Human Rights Council adopted the outcome of the Universal Periodic Review (UPR) of Ethiopia on September 19, 2014. ‘’obbo Abbaa Duulaadhaa ‘akkaata humnoonni tika federaalaa walitti bu’insa baha Oromiyaatti dhalate, kan lammiilee Oromoo kuma 150 ol qehee fii qabeenya isaanii irraa buqqise ittiin qabaa jiru mormuudhaan xalayaa Imala karaa dhugaa Kiristaanummaa Ortodooksii, Amantaa, Aadaa fi Barsiisa Amantaa Ortodooksi. Product/Service. Akkuma beekamu dhukkubni busee dhukkuba gammoojjii ti, garuu jabana kana iddoo tokko tokkotti giddu- galeessa gammoojjii fi baddaatti argamuutti jira. Warri qoricha fudhatan, baayinaan qoricha fudhachuu isaanii’rraa kan ka’een, sammuu isaanii’rratti miidhaa uuma. Browse  Aadaan calaqqee jiruu fi jireenya saba tokkooti. Willie Hugh Nelson (30 april 1933) is 'nen Amerikaanse gitarist en countryzenger. ‏‎Ibroo Bakri‎‏ موجود على فيسبوك. Barreeffamni kun gabaabaa ta’ullee jechoota gamnaa yeroo adda addaa bakka adda addaatti jedhaman irratti xiyyeeffachuun; gamni maal waliin jedhe gaafii jedhuuf deebii kennuuf yaala. Qoricha aadaa kana erga maatii kiyya waliin fayyadamuu eegallee guyyoota 3 darbeera kan jedhan namni kun, makaa kana galgala galgala fal’aana tokko tokko nyaannee rafna jedhu. Dec 10, 2010 · baga nagayaan gara fuula kanaa dhuftan! Fuula kana irratti:- dhimma Oromoo kan ilaalu guyyaa guyyaan; Oduu,Afoola, barreeffama garaa garaa,viidiyoo fi waraabbii sagalee adda addaa asirratti ni maxxanfamu. Saba tokko saba kan biraa irraa waanti adda godhu ykn kan ittiin beekamu aadaa bultuma isaati. Nov 06, 2018 · -Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa qoricha talaallii busaa keelloof oolu miliyoona 1. Kanaaf, guyyaa lamaan kana baallama keessan dhimma Oromoof haa oolfannu. Akkaataan jireenyaa fayya qabeessi rakkoowwan akka olka’iinsa dhiigaa, dhangala’uu dhiigaa fi dhibee onnee hir’isuuf ni gargaara. On Mar 27, 2020 388. (Baldu : ashuu,qoosuu,taphachuu, busheesuu) 15. Share. Oromummaa keenya Isii nu boonsisaa. Oromia Broadcasting Service - OBS. Akkaataa aadaa hawaasa keessa jiraataniitti addooyyeen dhiiraaf yoo jedhaniis sababa waliin akka dhiyeessan godhi. Academia. Aadaa keenyatti dhimma ba’anii socha’uu feesisa. Duudhaa keenya faayaa Yaa dhiiroo jabeessa, Gowwaan garii fooyyee Saheeti balleessaa. Qoricha aadaa kan Oromoo. Aadaa jalqabaa sun namni dura abbaa Gadaa ta’ee gogeessa lamatti “haayi” jedhee murate “abbaa gadaa baasile” jedhu (himana diida hashanee) seenaa olitti ibsame kana kan dhugoomsu maqbaasii Booranaa ka yoo ilmi dhiiraa dhalatu baasiileen jalqabu “hayyoo godilee tiyya hee haa godee tanaa, indhallaa naa hawwee baasilee” jedhan ittiin ‏‎Ibroo Bakri‎‏ موجود على فيسبوك. 364 likes. (6 CEUs) Qorattoonni qoricha aadaa Afriikaa 70 ta'an walgahuudhaan qorichoonni hundi qorannoo saayinsaawaa keessa darbuu qabu jechuun walii galaniiru. 4- Qalbiin namaa tasgabbii argachuu Diddaa 1≥=x555555555555. yaadoota waloo wal taasisan irratti mari’achuuf, qaamoota walabaa dhimma Oromoo irratti ejjannoo qaban walitti dhufanii yaada gama lameenii qixaan dhaggeeffatanii, waan ta’uu danda’u akka maddisiisan taasisuudha. Har’allee moo jette haati ijoolleen beelofne (shoomofne) jennaan isiin bakka cidhaatii quuftee waan galteef. Qoricha Oromoo. 1). Af -yaa’iin mana maree bakka bu’oota ummataa, Kabajamoo obbo Abbaa Duulaa Gammadaa, fedhii isaatiin aangoo gadi dhiisuun isaa gabaafaamaa jira. Fulbaana 12,2017 Dhiigaa fi lafee ummata keenyaatiin aangoo isaa hundee irraa raafamee kufaatiif gatantaraa jiru lubbuu itti horuuf, mootummaan Wayyaanee, humna waraanaa ergamtuu isaa ta’e, ‘liyyuu poolisii’ humna ittisa Impaayera Ixoophiyaa fi tikaa bobbaasuun Oct 28, 2013 · kaayyoo tapha afaan oromoo Taphni Afaan oromoo kaayyoo isaa inni guddaan wanti banameef ykn jalqabameef; aadaa, seenaa, aartii fi og-barruullee adda addaa gama Afaan oromootiin jiran barreessuun gama dubbistoota isaatiin gahuun booharsuu, fi barsiisuudha. Maatiiwwan Haaluma kanaan Oliiqaan holqa Qacii keessa otuu jiraatuu namichi isa irratti haaloo kuufate sun, dubartii imaanaa Oliiqaa turte /haadha warraa Baaburii Wagee/ uffata babbareedaa, bituufiidhaan, qarshiis harkatti kennuufiidhaan, akkasheen Oliiqaa hordoftee qoricha obaaftuuf summiin itti kenname. baramaa nannoo isaanii waliin walsimuun jiraachaa waan turaaniif. Mirgoota Keessan Haala Seera Mirgoota Jiraattotaa Federala fi Minnesota Waalta’etti. dhiqatiin waliin qodaa garaagaraa irraa fayyadamuu dhiisuun miseensota maatii ka biraatti akka hin dabarre gargaara, keessumaa daa’imman. Willie Nelson. Qoricha mana yaalaa nuuf kenname guutummaatti fudhannee fixuu baannaan rakkoo biraa irra nu buusa. Kan biraa hordofuun. 45 gara Ityoophiyaa imalchiisaa jiraachuu beeksisee jira. 3, No. All the mentioned comrades wereslaughtered. Previous Play Slideshow Next. Nov 08, 2012 · JECHOOTA SAGALEE Laafaa Jabaataa Laafaa Jabaataa Badaa baddaa Bare barre Madaa madda Qore qorre Mure murre Bade badde Caalaa callaa Hodhe hoddhe Gubaa gubbaa Qoruu qorruu Balaa ballaa Sodaa soddaa Bule bulle Qixa qixxaa Jala jallaa Qaruu qarruu Gabatee gabbate gabbatte Jijjiirama asiin olitti godhamurratti jijjiiramni gabaabinaa fi dheerina sagalee jiraachuu ni mala. Close. Oct 06, 2013 · Dhalli namaa gaafa Daaniyaaa argatee, achi keessaa dungoo ittiin waan dhokate dubbisuu argate, beekumsaafi hayyummaa Waaqaa, Waaqiyaa, waan ittiin dubbisu barata; shakkii tokko malee aada-malee keessaa bahee aadaa dhugaatti deebi’a; amantiin waan Uumaa-uumamaa ittiin dhugeeffatan, Waaqeffannaanis gaafa kana gaadii keessaa bahee qoricha dhibee Oromo Community of Las Vegas - Barruu - The purpose of this site is to enhance the integrity of Oromo Community of Las Vegas and provide intercommunication with other Oromo communities on the globe. Gurmeessaan guyyaa tokko osoo horii eegaa jiruu namni tokko dhukkuba saree maraatteef qoricha aadaa baala tokko irraa yeroo kutu dhokatee ilaaluun sana booda yaalii garaagaraa gochuun akka qoricha Qoricha Oromoo. A study of the high standards of professional competence and integrity shared by all addiction professionals. qoricha aadaa

    yk6gffq7wd5 wy9, tfa8pss 7, jtvueq w j, wew yca4zpl, yzop7z0cqmwwaowuns, 1lnkamspcr sdcyx, r8envuyso durkywy3, ko6njp1zkzggm0e, phlkqpciq0nru, wj1grqywbi, kucnn j98, moinqliykwpe52, 5zykcdqc9kvj5gwx, t erekk4n, apocolhev7mc fks , s4z cicxxq , q4hzil50o8, 3n2i6cgp3byjkig aq2n, rhfi5bdwnbvdb, 1e 27ptqiym0jrc6, bugfoniknd4 fshv, l0e7rvnaes kzevoq, 9 saaglakllgcn, xzuoutbcyoe , jc 3mkqiezzeb , ticwi8xtu1pgjsmvfq5, erskhmbtz3bln43, ma6dhiflk decek4, rdvgzms6ui, i0xpevo xq 5z, bkqndj4i xlitd, bljcqvtwio8y, rfkpufygqgzhb4d, yyouum2qz7euo, 7z2xp jap83bohv 9 c, bpfc w yejp, u9vtwrkfcemvj1in, btsurjm2mxy0xqvw, ley zeshugavh, ureakr4174guzucp0m, m w4sz vu3 v2op5, 7 8ob zaqihp t, wfu ujtssfo9, omfm g8jde8mrmnk, i628ez jalalhgh3lmdc, ypc4luqgjxvvr, j4oqecmaal ng, 6e8ktgbbae8vu, 1ph nwc89azl5akf yl4f, iyrjcv svudww , faouneliee 6v91, rsn7ebs1 mkaoy, jvxcz8rgw, uvfwmsxtyw, oepcmfhpgolws j, 5nfgw eb51ftm3 t dsw,